Mokyklos misija

 

Sudaryti sąlygas Raseinių rajono ir aplinkinių rajonų jaunimui, turinčiam nebaigtą pagrindinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą įgyti profesines kvalifikacijas, užtikrinančias profesinę savirealizaciją ir prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi, vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.

Mokyklos vizija

Tai nuolat besimokanti švietimo institucija, besivadovaujanti humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis, prisitaikanti prie besikeičiančių visuomenės poreikių, kurioje yra visų lygių profesinis rengimas, bendrasis ugdymas, suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo kursai.

Prioritetinės mokyklos veiklos kryptys ir uždaviniai

2021 -2024 METŲ PLĖTROS KRYPTYS

 

Profesinio mokymo praktinių mokymo bazių infrastruktūros plėtra.

Mokyklos sporto aikštynų renovacija ir sporto bazės atnaujinimas.

 

 

Veiklos prioritetai ir uždaviniai

I PRIORITETAS. KOKYBIŠKO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ STIPRINIMAS

1 tikslas: Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si)/mokymo(si) veiklas ir vertinant pasiektus rezultatus.

Uždaviniai:

1.1. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę;

1.2. Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę.

Taikoma mokyklos veiklos sritims: Valdymas ir žmogiškieji ištekliai; Vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema.

II PRIORITETAS. TIKSLINGAS EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMAS

2 tikslas: Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas.

Uždaviniai:

2.1. Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius;

2.2. Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą.

Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Subalansuota ir kryptinga materialinės bazės plėtra, finansiniai ištekliai.

III PRIORITETAS. RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLĖTOJIMAS

3 tikslas: Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas.

Uždaviniai:

3.1. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas;

3.2. Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos veiklos viešinimo sistemą;

3.3. Formuoti pozityvų požiūrį į Mokyklą.

Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.

Teresa Grinevičienė

Mokyklos himnas

Pro šimtmečio šydą lyg šviesus žiburys

Ant Raseinių kalvos mokykla šviečia vis.

Čia mokslas ir šventės, čia klega jaunystė,

Gražiausios svajonės ir meilė pražysta.

Priedainis:

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

 

Profesijos mįslę mokykloj įminę,

Jaunom savo rankom papuošim tėvynę.

Bet, metams prabėgus, norėsis praeiti

Į savo mokyklą pro tylų Žemaitį.

Priedainis.

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

Mokyklos atributika

Teresa Grinevičienė

Mokyklos himnas

 

Pro šimtmečio šydą lyg šviesus žiburys

Ant Raseinių kalvos mokykla šviečia vis.

Čia mokslas ir šventės, čia klega jaunystė,

Gražiausios svajonės ir meilė pražysta.

 

Priedainis:

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

Profesijos mįslę mokykloj įminę,

Jaunom savo rankom papuošim tėvynę.

Bet, metams prabėgus, norėsis praeiti

Į savo mokyklą pro tylų Žemaitį.

 

Priedainis:
Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

Mokyklos istorija

Viena seniausių šiuo metu ne tik Raseinių krašte, bet ir Lietuvoje veikiančių mokyklų – dabartinė viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla. Pirmosios žinios apie profesinio mokymo užuomazgas Raseinių krašte užfiksuotos dar XIX a. pradžioje, kai vietinėje mokykloje buvo pradėti dėstyti praktiški dalykai: žemdirbystė, sodininkystė, buvo supažindinama su matininko darbu.

 

Naujas Raseinių krašto švietimo įstaigų tinklo raidos reiškinys XXa. pradžioje – Paverkšnio žemės ūkio mokyklos įsteigimas.

 

Ši mokykla galėjo būti ne vienintelė Raseinių krašto profesinė mokykla: buvo intensyviai ieškoma būdų tokią mokyklą įkurti Ariogaloje, Šiluvoje, tačiau tai nebuvo įgyvendinta.

Profesinio mokymo raida krašte vyko su pertraukomis, jas nutraukė Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai.

 

Raseinių žemės ūkio mokykla atkurta tik 1953 m. buvusio politinių kalinių kalėjimo, vėliau vaikų darbo kolonijos, patalpose (dabar Raseinių krašto istorijos muziejus).

 

Po nepriklausomybės paskelbimo, keičiantis politinei ir ekonominei situacijai, mokykla, kaip žemės ūkio specialistus rengianti institucija, palaipsniui prarado savo reikšmę. Buvo nutarta keisti mokyklos profilį, reikėjo naujų idėjų, mokymo programų ir patirties
2001 metais mokyklai, vienai iš pirmųjų profesinių mokyklų Lietuvoje, patvirtintas dabartinis jos statusas – technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2006 metų lapkričio 2 d. mokykla perorganizuota į viešąją įstaigą.

MOKYKLOS PAVADINIMŲ KAITA

1907 – Leono Kontrimo žemesnioji žemės ūkio mokykla

1920 – Raseinių žemesnioji žemės ūkio mokykla

1953 – Raseinių žemės ūkio mechanizacijos mokykla

1965 – Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 ( KPTM – 10)

1967 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 ( KPTM – 10)

1975 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Vidurinė kaimo profesinė technikos mokykla Nr.10 ((VKPTM – 10)

1984 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Raseinių 70 – oji vidurinė profesinė technikos mokykla (VPTM – 70)

1989 – Raseinių žemės ūkio mokykla

2001 – Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2006 – Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Bendra informacija

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Adresas: Muziejaus g. 8, Raseiniai
El. paštas: rastine@rtvm.lt
Tel/fax: 8 428 70315, 8 683 02204
Įstaigos tipas: profesinė mokykla
Įstaigos teisinė forma: viešoji įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190805997
Mokomoji kalba: lietuvių kalba

Mūsų partneriai

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė