SVARBI INFORMACIJA

Nuo 2020-12-09 VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje bendrasis ugdymas bei profesinis mokymas   organizuojami nuotoliniu  būdu.  Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu aprašas

Asmuo, atsakingas už COVID-19  ligos valdymą,  mokyklos direktorė Aurelija Dragūnaitė.

Asmuo, pavaduojantis  mokyklos direktorę Aureliją Dragūnaitę, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Sigita Sakalauskienė.

Kontaktiniai telefonai:  8 428 70315, +370 683 02204

Keičiantis situacijai,  informacija atnaujinama.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  pateikia algoritmus, kaip reikia elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga (informacija skirta įstaigos vadovui, darbuotojui, tėvui / globėjui / rūpintojui). Spausti  čia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos misija

 

Sudaryti sąlygas Raseinių rajono ir aplinkinių rajonų jaunimui, turinčiam nebaigtą pagrindinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą įgyti profesines kvalifikacijas, užtikrinančias profesinę savirealizaciją ir prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi, vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.

Mokyklos vizija

Tai nuolat besimokanti švietimo institucija, besivadovaujanti humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis, prisitaikanti prie besikeičiančių visuomenės poreikių, kurioje yra visų lygių profesinis rengimas, bendrasis ugdymas, suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo kursai.

Prioritetinės mokyklos veiklos kryptys ir uždaviniai

2016 -2020 METŲ PLĖTROS KRYPTYS

 

Transporto ir saugojimo paslaugų sektoriui reikalingų kvalifikacijų specialistų ruošimas ir mokymo bazės modernizavimas.

Paslaugų asmenims srities profesinio mokymo specialistų ruošimas ir mokymo bazės atnaujinimas.

 

 

Veiklos prioritetai ir uždaviniai

 

Reflektuojanti, nuolat tobulėjanti ir rezultatyviai dirbanti pedagoginė bendruomenė:
Tobulinti pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas bei dalijimąsi gerąja patirtimi. Tobulinti valdymo kokybę.

 

Duomenų analize ir įsivertinimu grįsta švietimo kokybės kultūra (ugdymo rezultatų analizė, kiekvieno mokytojo ir grupės veiklos įsivertinimas):
Užtikrinti veiksmingą mokyklos veiklos vertinimą, įsivertinimą ir planavimą

 

Švietimo aprėptis, užtikrinanti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes individualių gebėjimų mokiniams:
Tobulinti kokybiško užimtumo ir saugios bendradarbiavimo aplinkos kūrimą.
Kurti patrauklią bendruomenę, atvirą visuomenei mokyklą.
Įgyvendinti materialinių išteklių apsirūpinimo programas, tobulinti estetinę edukacinę aplinką.

 

Mokytis visą gyvenimą sistema, grįsta pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje:
Užtikrinti rengiamų specialybių, orientuotą į darbo rinkos bei mokymosi visą gyvenimo poreikius, patrauklumą.
Taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IT.

Teresa Grinevičienė

Mokyklos himnas

Pro šimtmečio šydą lyg šviesus žiburys

Ant Raseinių kalvos mokykla šviečia vis.

Čia mokslas ir šventės, čia klega jaunystė,

Gražiausios svajonės ir meilė pražysta.

Priedainis:

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

 

Profesijos mįslę mokykloj įminę,

Jaunom savo rankom papuošim tėvynę.

Bet, metams prabėgus, norėsis praeiti

Į savo mokyklą pro tylų Žemaitį.

Priedainis.

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

Mokyklos atributika

Teresa Grinevičienė

Mokyklos himnas

 

Pro šimtmečio šydą lyg šviesus žiburys

Ant Raseinių kalvos mokykla šviečia vis.

Čia mokslas ir šventės, čia klega jaunystė,

Gražiausios svajonės ir meilė pražysta.

 

Priedainis:

Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

Profesijos mįslę mokykloj įminę,

Jaunom savo rankom papuošim tėvynę.

Bet, metams prabėgus, norėsis praeiti

Į savo mokyklą pro tylų Žemaitį.

 

Priedainis:
Mokykla visada bus svajonių sala,

Uostas tas neramus, grįžti šaukiantis mus.

Kol Maironio dvasia dar gyva mumyse,

Iš toliausių kraštų grįšiu aš, grįši tu.

 

Mokyklos istorija

Viena seniausių šiuo metu ne tik Raseinių krašte, bet ir Lietuvoje veikiančių mokyklų – dabartinė viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla. Pirmosios žinios apie profesinio mokymo užuomazgas Raseinių krašte užfiksuotos dar XIX a. pradžioje, kai vietinėje mokykloje buvo pradėti dėstyti praktiški dalykai: žemdirbystė, sodininkystė, buvo supažindinama su matininko darbu.

 

Naujas Raseinių krašto švietimo įstaigų tinklo raidos reiškinys XXa. pradžioje – Paverkšnio žemės ūkio mokyklos įsteigimas.

 

Ši mokykla galėjo būti ne vienintelė Raseinių krašto profesinė mokykla: buvo intensyviai ieškoma būdų tokią mokyklą įkurti Ariogaloje, Šiluvoje, tačiau tai nebuvo įgyvendinta.

Profesinio mokymo raida krašte vyko su pertraukomis, jas nutraukė Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai.

 

Raseinių žemės ūkio mokykla atkurta tik 1953 m. buvusio politinių kalinių kalėjimo, vėliau vaikų darbo kolonijos, patalpose (dabar Raseinių krašto istorijos muziejus).

 

Po nepriklausomybės paskelbimo, keičiantis politinei ir ekonominei situacijai, mokykla, kaip žemės ūkio specialistus rengianti institucija, palaipsniui prarado savo reikšmę. Buvo nutarta keisti mokyklos profilį, reikėjo naujų idėjų, mokymo programų ir patirties
2001 metais mokyklai, vienai iš pirmųjų profesinių mokyklų Lietuvoje, patvirtintas dabartinis jos statusas – technologijos ir verslo mokykla, o nuo 2006 metų lapkričio 2 d. mokykla perorganizuota į viešąją įstaigą.

MOKYKLOS PAVADINIMŲ KAITA

1907 – Leono Kontrimo žemesnioji žemės ūkio mokykla

1920 – Raseinių žemesnioji žemės ūkio mokykla

1953 – Raseinių žemės ūkio mechanizacijos mokykla

1965 – Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 ( KPTM – 10)

1967 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Kaimo profesinė technikos mokykla Nr. 10 ( KPTM – 10)

1975 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Vidurinė kaimo profesinė technikos mokykla Nr.10 ((VKPTM – 10)

1984 – Darbo raudonosios vėliavos ordino Raseinių 70 – oji vidurinė profesinė technikos mokykla (VPTM – 70)

1989 – Raseinių žemės ūkio mokykla

2001 – Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2006 – Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Bendra informacija

Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Adresas: Muziejaus g. 8, Raseiniai
El. paštas: rastine@rtvm.lt
Tel/fax: 8 428 70315, 8 683 02204
Įstaigos tipas: profesinė mokykla
Įstaigos teisinė forma: viešoji įstaiga
Juridinio asmens kodas: 190805997
Mokomoji kalba: lietuvių kalba