Brandos egzaminai

2020─2021  M. M. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą.

Kandidatas einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą –valstybinį ar mokyklinį –renkasi savo nuožiūra. Mokinys ir buvęs mokinys, pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantys pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia mokyklos vadovui, o mokyklos vadovas prašymą perduoda Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, iš jo gavęs suderinimo raštą, prašymą pakeisti brandos egzamino tipą įformina įsakymu.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama

Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą arba profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų brandos egzaminas vykdomas spalio–gegužės mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre

 

 

 

.

Brandos darbą gali rinktis III ar IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys –iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai pasirinko laikyti brandos darbą. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre. III gimnazijos klasės mokinys pasirinkęs brandos darbą jo rinktis IV gimnazijos klasėje negali. rugsėjo 12 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-1008 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Brandos darbo programa

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir  pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks birželio 7 – liepos 2 dienomis,  pakartotinė – liepos 5 ─ liepos 20 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.  Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: https://www.egzaminai.lt/646/ .

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm