Brandos egzaminai

2019─2020  M. M. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius  2019 m. rugsėjo 12 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-1008 „Dėl  švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Apraše numatyta, kad 2019─2020 mokslo metais, kaip ir pernai, brandos darbą galės rinktis ir III-ios gimnazijos klasės mokiniai. Jie brandos darbą galės pasirinkti iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, kaip ir brandos darbą, IV-ų gimnazijos klasių mokiniams  reikės iki rugsėjo 25  dienos, o kitus brandos egzaminus – iki lapkričio 24  dienos. Brandos darbą IV-os gimnazijos klasės mokiniai atliks nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III-ios gimnazijos klasės mokiniai nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV-ų ir III-ių gimnazijos klasių mokiniai pasirinks laikyti brandos darbą.

 

 

.

Pagal 2019─2020 mokslo metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo aprašo 148 punktą mokiniai, dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui.

Juos svarsto Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK-678 „Dėl komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo“, sudaryta iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai.

Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir  pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks balandžio 15 – birželio 19 dienomis,  pakartotinė – birželio 22 ─ liepos 10 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.  Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą galite rasti: https://www.egzaminai.lt/646/ .

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm