Brandos egzaminai ir įskaitos

2022─2023  M. M. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS

 • Pagal Aprašą abiturientai rinkosi menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus bei brandos darbą iki rugsėjo 25 d. Pasirinkusieji minėtų egzaminų veiklas jau pradėjo nuo šių metų spalio 1 d. Kitus brandos egzaminus mokiniai, buvę mokiniai turi pasirinkti iki 2022 m. lapkričio 24 d. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai (mokiniai, buvę mokiniai) lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Kandidatai be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.
 • Kaip ir kasmet organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Šių mokslo metų pagrindinė sesija vyks balandžio 12–birželio 27 dienomis, pakartotinė – birželio 28–liepos 13 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

 

 

 

.

 • Prašymą iki 2022 m. lapkričio 24 dienos dėl brandos egzaminų, III gimnazijos klasės mokinys dėl brandos darbo iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos pasirinkimo pateikia:
 1. mokinys – savo mokyklos vadovui;
 2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso gimnazijų IV klasėms pabaigos.
 3. eksternas – bazinės mokyklos vadovui; eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 d., gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui

 

 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 dienos kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu  būdu) laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus nebus įrašomas.
 • Mokiniui ir buvusiam mokiniui bus leidžiama laikyti
  • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – iki birželio 1 d. turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus, išskyrus brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus, iki birželio 1 d. turinčiam patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus;
  • individualaus ugdymo plano valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį. Individualaus ugdymo plano valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo, rašymo ir skaitymo dalis – iki birželio 1 d. turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;
  • mokiniui rengti individualaus ugdymo plano pasirinkto dalyko brandos darbą, mokyklinius menų ir technologijų brandos egzaminus.
 • Valstybiniam brandos egzaminui vykdyti pagrindinės sesijos metu savivaldybės teritorijoje galės būti skiriamas dalyko valstybinio brandos egzamino centras, jei to dalyko brandos egzaminą laikys ne mažiau kaip 15 kandidatų. Jei bus mažiau kaip 15 kandidatų, kelių savivaldybių administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų sutarimu bus skiriamas bendras dalyko valstybinio brandos egzamino centras.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt „Egzaminai“

Brandos darbo programa