Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą

Erasmus+ projektas: „Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą“

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA122-VET-000073757

Laikotarpis: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d.

Aplinka: Profesinis mokymas tiek Lietuvoje, tiek daugelyje Europos valstybių stingant konkretų amatą įgijusių kvalifikuotų darbuotojų, pastaruoju metu išgyvena savotišką renesansą. Stebima, kaip aukštąjį išsilavinimą įgijusieji atsigręžia į profesinį ugdymą, nes nori įgyti  specialybę, turėti daugiau galimybių darbo rinkoje, nei tai leidžia užsitikrinti aukštojo mokslo diplomas. Būtent, stiprų, konkurencingą darbuotoją galintį išugdyti profesinį mokymą šiuo metu kaip tikslą kelia Lietuvos švietimo politikos formuotojai, ugdymo ekspertai. Svarstoma, kaip profesinį mokymą paversti patraukliu, kad jį rinktųsi daugiau jaunuolių, o pats mokymas labiau atitiktų verslo ir visuomenės poreikius.

Svarbią vietą šiuose svarstymuose užima galimybė įgyti kompetencijų darbo vietoje. Tai leidžia verslui pasirengti, būtent, jo poreikius labiausiai atitinkančius darbuotojus, o mokiniui suteikia galimybę mokytis teorijos ir praktikos. Šio projekto veiklos ir paremtos tikslu suteikti galimybę įgyti naujų žinių, naudojimosi pažangiausiais technologiniais sprendimais įgūdžių praktikos užsienyje metu. Tai ypatingai svarbu vertinant, kad Lietuva yra bendros Europos Sąjungos darbo rinkos dalis, ir kiekviena galimybė plėsti žinias užsienyje prisideda prie augančios, labiau lanksčios ir gebančios konkuruoti pasaulyje bei kurti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, grindžiamą žiniomis, inovacijomis ir verslumu, šalies formavimosi.

Kartu projektas svarbus ir vertinant situaciją ne tik Lietuvos, bet ir savivaldos lygmeniu. Regione veikiantiems verslams, siekiantiems plėtros ir užsienio kapitalo investicijų, svarbu užsitikrinti, kad regione būtų parengta kvalifikuotų specialistų, o jų įgyta tarptautinė patirtis tik didina konkurencingumą. Neabejotinai, projektas padės pagerinti mokinių profesinius įgūdžius, įgyti naujų – tai leis prisidėti, kad būtų parengtas darbdaviui reikalingas talentingas ir kūrybiškas darbuotojas, galintis sėkmingai dirbti su modernia įranga.

Tikslai:

Projekto veiklos prisidės prie pažangios visuomenės formavimo, kadangi leis skatinti mokinius ir mokytojus būti atvirus naujovėms, pasaulinei konkurencijai, padės labiau ją suprasti, nebijoti pokyčių, nebijoti klysti – tai svarbios detalės, siekiant pažangios visuomenės kintančiame pasaulyje. Projektu siekiama skatinti mokinius ir mokytojus tobulinti bendrųjų ir profesinių kompetencijų įgūdžius.

Projektas padės pagerinti mokinių ugdymosi / praktinės veiklos įgūdžius, suteiks galimybę susipažinti su kitose šalyse taikoma ugdymo kultūra, padės palyginti mokymosi kokybę, aplinką, užmegzti tarptautines pažintis. Mokiniai įgis darbo su pažangiausiomis technologijomis patirties, kuri bus itin reikšminga kasdieniame profesiniame darbe, taip pat darbo kolektyve patirties, susipažins su sprendimo priėmimo atsakomybėmis. Praktikos metu mokiniai galės taikyti bei gilinti turimas teorines žinias bei praktinius įgūdžius.

Mokytojai patobulins bendrąsias kompetencijas: komunikavimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, reflektavimą: savo organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymą. Taip pat įgis savo specialybės naujų pasiekimų – žinių, įgūdžių ir kompetencijų, susipažins su mobilumo pasiekimų integracijos galimybėmis ir patirtimi, kuri bus perkelta į mokymo procesą, grįžus į savo mokyklą. Be to, mokytojai įgis ir naujų bendrakultūrinių kompetencijų.

Numatyti mobilumo vizitai:

  • Trys profesinio mokymo programų mokytojų darbo stebėjimo (angl. job shadowing) vizitai į tris skirtingas šalis.
  • Keturi profesinio mokymo programų mokinių mobilumo vizitai į tris skirtingas šalis.

Projekto uždavinių vertinimas: bus taikomas formalus ir neformalus projekto uždavinių įgyvendinimo vertinimas.

  • Formalus: projekto dalyvių ataskaitos, Europass dokumentai, anketinė dalyvių apklausa.
  • Neformalus: projekto veiklų pristatymas mokyklos bendruomenei, Profesinio mokymo mokytojų metodinės grupės susirinkimuose, įgyta patirtis bus taikoma nuolat atnaujinant profesinio mokymo programų turinį.

Atsakingas asmuo: Gimnazijos skyriaus vedėja Jovita Žeižienė (el. p. mok.dalis@rtvm.lt).