Mokyklos misija

 

Sudaryti sąlygas Raseinių rajono ir aplinkinių rajonų jaunimui, turinčiam nebaigtą pagrindinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą įgyti profesines kvalifikacijas, užtikrinančias profesinę savirealizaciją ir prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių, ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, skatinti nuolatinį mokymąsi ir profesinį lavinimąsi, vykdyti suaugusiųjų perkvalifikavimą.

Mokyklos vizija

Tai nuolat besimokanti švietimo institucija, besivadovaujanti humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis, prisitaikanti prie besikeičiančių visuomenės poreikių, kurioje yra visų lygių profesinis rengimas, bendrasis ugdymas, suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo kursai.

Prioritetinės mokyklos veiklos kryptys ir uždaviniai

2021 -2024 METŲ PLĖTROS KRYPTYS

 

Profesinio mokymo praktinių mokymo bazių infrastruktūros plėtra.

Mokyklos sporto aikštynų renovacija ir sporto bazės atnaujinimas.

 

 

Veiklos prioritetai ir uždaviniai

I PRIORITETAS. KOKYBIŠKO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ STIPRINIMAS

1 tikslas: Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si)/mokymo(si) veiklas ir vertinant pasiektus rezultatus.

Uždaviniai:

1.1. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę;

1.2. Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę.

Taikoma mokyklos veiklos sritims: Valdymas ir žmogiškieji ištekliai; Vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema.

II PRIORITETAS. TIKSLINGAS EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMAS

2 tikslas: Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas.

Uždaviniai:

2.1. Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius;

2.2. Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą.

Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Subalansuota ir kryptinga materialinės bazės plėtra, finansiniai ištekliai.

III PRIORITETAS. RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLĖTOJIMAS

3 tikslas: Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas.

Uždaviniai:

3.1. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas;

3.2. Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos veiklos viešinimo sistemą;

3.3. Formuoti pozityvų požiūrį į Mokyklą.

Taikoma mokyklos veiklos sričiai: Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.