Pranešėjų apsauga

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje yra galimybė pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimą, to pagrindas – teikiančio asmens turima informacija apie pažeidimą įstaigoje (asmuo neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius).

Informaciją apie korupcinio pobūdžio pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją raštu ar žodžiu:

  • naudojantis Pranešimo apie pažeidimą forma ir pateikus reikiamą informaciją;
  • siunčiant elektroninį laišką adresu korupcija@rtvm.lt;
  • telefonu 8 659 70 857;
  • tiesiogiai atsakingam asmeniui – kompetetingam subjektui, Vaivai Bukauskienei.

Pranešime nurodoma informacija: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos), kitus įrodymus.

 

Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, nedelsdamas vertina gautą informaciją ir atsakymą pateikia pranešėjui priimtinu  būdu. Jeigu pranešimas apie pažeidimą atitinka nustatytus reikalavimus ir asmuo laikytinas pranešėju, kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio pranešimą, konfidencialumą nuo kreipimosi gavimo momento. Atsakymai siunčiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas, išskyrus atvejus, kai besikreipiantis asmuo nurodo kitą atsakymo pateikimo būdą.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, nuo šios informacijos pateikimo dienos užtikrinamos Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos dėl draudimo tokiems asmenims daryti neigiamą poveikį. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių, taip pat, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, gali pranešimu kreiptis į kompetentingą instituciją dėl jo pripažinimo pranešėju.  Mokykla gali imtis ir kitų būtinų pranešėjo apsaugos priemonių.

 

Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.