Smurto prevencija

Asmuo, atsakingas už smurto darbe prevencijos kontrolę – Vaiva Bukauskienė

Kontaktai, kuriais anonimiškai galite pranešti apie smurto darbe atvejus:

El paštas: smurtoprevencija@rtvm.lt

Tel. 8 659 70 857

Prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimo apie patirtą smurtą forma