Veikla

MOKYKLOS TVARKOS

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendrojo ugdymo dalykų mokinių pasiekimų vertinimo ir vertinimo panaudojimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių, besimokančių modulinėse profesinio mokymo programose, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos Pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (aktuali redakcija).  1 priedas2 priedas; 3 priedas;  4 priedas;  5 priedas; 6 priedas

Mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio  atstovo informavimo apie mokykloje patirtą traumą

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą ūmų sveikatos sutrikimą susirgus

Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką  ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos įtariant dėl narkotikų vartojimo

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos ugdymo organizavimo  nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, tvarkos aprašas

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos stipendijų, socialinių išmokų ir materialinės paramos skyrimo nuostatai

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos komisijos stipendijai ir kitai materialinei paramai skirti darbo reglamentas